Obecní řád a obchodní podmínky

LK MANOR s.r.o.

zámek - Štěnovice

pro žadatele služby a pronájmu

 

 OBECNÍ ŘÁD A OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

k zajištění bezpečnosti a provozu svatebních obřadů, křtin, společenských událostí, firemních akcí, uzavírání obchodních kontraktů, školení apod.

 

na zámku Štěnovice i v jeho zámecké zahradě...

 

 • Zámek - Štěnovice 1  včetně zahrady (dále jen objekt) je prohlášený kulturní památkou, je nutné si uvědomit tuto výjimečnost ve vztahu k histrorickým a kulturním hodnotám k objektu.

 

 • Kaple, oddací - zasedací místnost s přípravnou včetně sociálního zařízení v přízemí budovy objektu (dále jen pronajaté prostory) jsou doporučeny pro kapacitu 20 osob, na zámecké zahradě doporučeno s kapacitou do 70 osob.

 

 • Spol. LK MANOR s. r. o. žadatelům pronajímá jen prostory k vykonání výše uvedeným službám, které jsou uvedeny v závazné objednávce. Pro žadatele konání svatebního obřadu spol. LK MANOR s. r. o. jen zprostředkovává (doporučuje) oddávajícího, další dojednání si individuálně řeší žadatelé - snoubenci sami s oddávajícím,  a proto  za další průběh spol. LK MANOR s. r. o. není právně ani finančně  odpovědna.

 

 • Není dovoleno žádným osobám vjíždět do příslušného areálu jakýmkoliv dopravním prostředkem. nevěsty auto je povoleno stát před hlavní bránou  objektu zámku (u cedule označení společnosti  LK MANOR s .r. o.). Parkování je nuté dodržovat jen na vyhrazeném místě mimo celý objekt.

 

 • Je přísný zákaz kouření uvnitř objektu, kouření bude povoleno pouze na vyhrazeném místě.

 

 • Je přísný zákaz vodění psů a jiných zvířat do zámecké zahrady a objektu zámku.

 

 • Zákaz házení rýže po novomanželích v celém objektu zámku, zámecké zahradě i před hlavní bránou z bezpečnostních důvodů.

 

 • Plně respektovat údajů zapsaných na cedulích v zámecké zahradě: Prosím nesedat na okraj fontány, Pozor bazén - vstup zakázán, Pozor pes; a ve vstupu do zámku: Směr WC.

 

 • Svým jednáním nepoškodit dobré jméno spol. LK MANOR s. r. o.

 

 • Za odcizení, zničení a za jakékoli znehodnocení věcí nalézajících se v pronajatých prostorách odpovídající osoby nebo osoba, firma, finančně hradící "služby za pronájem" - svatební obřad, křtiny, vzdělávací či obchodní akce. Mimo jiné odpovídají i za škody způsobenými osobami, kterým umožnili přístup do objektu.

 

 • Plně  respektovat  pokyny  odpovědného  zaměstnance  spol.  LK MANOR s. r. o. (zákaz kouření, pohyb ve vyhrazeých prostorách, dodržování časového harmonogramu apod.)

 

 • Pokud se jedná o povolení manželství mimo stanovenou dobu nebo úředně určenou místnost (v našem případě místem uzavření manželství jsou Štěnovice 1 – zámek, Štěnovice 1 - zámecká zahrada), je nutné zaplatit správní poplatek na obecním úřadě Štěnovice podle zákona č. 634/204 Sb na úseku matrik, v částce 1000 Kč v hotovosti nebo převodem na č. ú. 35023704/0600, v. s. den-měsíc-hodina svatebního obřadu.

 

 • Služby či pronájem budou uhrazeny s 50% zálohou při podpisu závazné objednávky převodem na účet spol.  LK MANOR s. r. o.  do 2 dnů ode dne podpisu - souhlasu závazné objednávky. Doplatek 50 % bude uhrazen nejpozději do 14 dnů před naplněním úkonu (služby či pronájmu) a to převodem na účet spol. LK MANOR s. r. o. Daňový doklad (faktura) bude vystaven nejdéle do 3 dnů dle daného úkonu. Nebo dle vzájemné dohodě může být služba či pronájem uhrazeny v celé částce převodem na účet společnosti. Pozn.: Tento oddstavec platí od 01.12.2016.

 

 • Neuhrazení celé dohodnuté částky za služby či pronájmu ve stanovené lhůtě, viz. bod předchozí, je důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy spol.  LK MANOR  s. r. o. (od uskutečnění služby či pronájmu) a propadnutí zaplacené platby žadatele ve prospěch spol.  LK MANOR s. r. o.

 

 • V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy (od uskutečnění služby či pronájmu) ze strany žadatele, propadá část platby ve výši 50 % z celkové částky za službu či pronájem ve prospěch spol. LK MANOR s. r. o. Zbylá částka bude  vrácena žadateli ve lhůtě do 1 měsíce od doručení písemné výpovědi, jen v případě uhrazení celé dohodnuté částky žadatelem. V případě úhrady ve výši 50 % žadatelem, propadá tato částka ve prospěch spol. LK MANOR s. r. o.

 

 • Spol. LK MANOR s. r. o. nenese žádnou právní zodpovědnost v případě, že oddávající nedorazí vůbec nebo pozdě dle časového určení ve stanoveném termínu konání svatebního obřadu občanského i církevního. Veškeré sankce finanční či odškodnění jdou za oddávajícím.

 

 • V případě ukončení Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi OÚ Štěnovice a spol. LK MANOR s. r. o. ze strany obecního úřadu, spol.  LK MANOR s. r. o. zajistí pro snoubence na smlouvaných obřadů, které mohou být již zcela uhrazené nebo jen částečně dle závazné objednávky, jiného oddávajícího, popř. navrhne po vzájemné dohodě jiný termín konání svatebního obřadu. Spol. LK MANOR s. r. o. nenese v tomto případě žádnou právní zodpovědnost vůči snoubencům a veškeré sankce finanční či odškodnění jdou za oddávajícím, res. za OÚ Štěnovice. Pokud si nově zajištěný oddávající bude účtovat poplatek za vykonání oddání svatebního obřadu, celou jeho částku uhradí snoubenci. V této ceně např. mohou být zahrnuty následující úkony: 1 – 3 vzájemné osobní schůzky, cestovné, administrativní práce aj. Pozn.: Tento oddstavec platí od 01.06.2015.

 

 • Poplatek za oddávání není započten v cenách svatebních obřadů. Snoubenci poplatek platí přímo oddávajícímu v den konání svatebního obřadu nebo po vzámené domluvě v jiném termínu.

 

 • Pokud si snoubenci zajistí vlastní hudební doprovod k svatebnímu obřadu (reprodukovanou nebo živou hudbu), jsou povinni zaplatit autorská práva příslušným orgánům. A to i v případě, pokud si snoubenci sami kordinují živou hudbu přímo s hudebníky bez účasti spol. LK MANOR s. r. o. jako osvěžení k hudební reprodukované hudbě k svatebnímu obřadu. V obou případěch spol. LK MANOR s. r. o. nemá žádnou odpovědnost za snoubence platit tyto poplatky autorských práv.

 

 • V případě, že dojde k vypovězení Smlouvy o pronájmu spol. LK MANOR s. r. o. majitelem zámku Štěnovice, např. nemoci, prodejem zámku Štěnovice nebo jiného důvodu, bude celá částka za služby či pronájem dle závazné objednávky vrácena žadateli do 3 měsíců od písemného sdělení této události.

 

 • V případě, že neproběhne v objektu nebo v zámecké zahradě Štěnovice 1 dle závazné objednávky svatební obřad, křtiny, vzdělávací nebo obchodní akce z důvodů: živelných pohrom, tzn. vichřice, tornáda, záplavy, zemětřesení a vyhlášení státem válečný stav nebo stav ohrožení nebo dále dlouhodobého výpadku elektrického proudu, bude určen náhradní termín nebo místo konání dle vzájemné dohody.

 

 • Služba či nájemné se sjednávají dohodou, viz. ceník spol.  LK MANOR s. r. o. na příslušné roční období.

 

 • Slevy se nesčítají s ostatními akčními slevami.

 

Platné od 1. 1.  2010